وبلاگ شخصی مهراد مظاهری

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش .

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش .

وبلاگ شخصی مهراد مظاهری

به باورهایم شک ندارم و شکهایم را باور نمیکنم. همچنان تصور میکنم که بن بست معنا ندارد و اگر راهی نیست، میتوان راهی ساخت

امیدوارم از مطالب این وبلاگ استفاده لازم را ببرید.

از طریق راه های زیر میتوانید با من در ارتباط باشید:

آی دی یاهو:
mdn4.1995@ymail.com

ایمیل:
mehrad-mz@london.com
mehrad_mazaheri@engineer.com

آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وی بی 6» ثبت شده است

-  تابع Abs (قدرمطلق) : مقدار بدون علامت یک عدد را برمی گرداند .
- تابع
Atn (آرک تانژانت) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر زاویه ای است که تانژانت آن عدد ورودی تابع است .
- تابع
Cos ( کسینوس ) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر کسینوس زاویه ورودی است .
- تابع
Exp (توان همانی) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر e به توان ورودی تابع است .
- تابع
Int (تابع کف یا تابع جزء صحیح) : نزدیکترین عدد صحیح مساوی یا کوچکتر نسبت به عدد ورودی را برمی گرداند .
- تابع
Log (لگاریتم ) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر لگاریم طبیعی عدد ورودی است ( لگاریتم بر مبنای عددe یا همان Ln )
- تابع
Round ( گرد کردن ) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر نزدیکترین عدد صحیح به مقدار عدد ورودی است .
- تابع
Sgn (علامت) : خروجی تابع عددی از نوع صحیح است که نشان دهنده علامت عدد ورودی است .
- تابع
Sin (سینوس ) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر سینوس زاویه ورودی است .
- تابع
Sqr (جذر) : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر ریشه دوم یا جذر عدد ورودی است .
- تابع
Tan (تانژانت)  : خروجی تابع عددی از نوع double است که برابر با تانژانت زاویه ورودی ( برحسب رادیان ) می باشد .

نکته : برای محاسبه توان n ام یک عدد  ( n می توان صحیح یا اعشاری باشد ) از اپراتور ^ استفاده نمائید . برای مثال :

۲^۵=۳۲

۹^۰٫۵=۳

۴٫۲^۳٫۷=

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۲ ، ۲۲:۴۸
مهراد مظاهری

ر این پست چگونگی محاسبه توابع نامتداول در ویژوال بیسیک 6 شرح داده خواهد شد

سکانت

Sec(X) = 1 / Cos(X)

کسکانت

Cosec(X) = 1 / Sin(X)

کتانژانت

Cotan(X) = 1 / Tan(X)

آرک سینوس

Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(1-X * X ))

آرک کسینوس

Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(1-X * X)) + 2 * Atn(1)

آرک سکانت

Arcsec(X) = Atn(X / Sqr(X * X – 1)) + Sgn((X) -1) * (2 * Atn(1))

آرک کسکانت

Arccosec(X) = Atn(X / Sqr(X * X – 1)) + (Sgn(X) – 1) * (2 * Atn(1))

آرک کتانژانت

Arccotan(X) = Atn(X) + 2 * Atn(1)

سیونس هیپربولیک

HSin(X) = (Exp(X) – Exp(-X)) / 2

کسینوس هیپربولیک

HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2

تانژانت هیپربولیک

HTan(X) = (Exp(X) – Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X))

سکانت هیپربولیک

HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X))

کسکانت هیپربولیک

HCosec(X) = 2 / (Exp(X) – Exp(-X))

کتانژانت هیپربولیک

HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) – Exp(-X))

آرک سینوس هیپربولیک

HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1))

آرک کسینوس هیپربولیک

HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X – 1))

آرک تانژانت هیپربولیک

HArctan(X) = Log((1 + X) / (1 – X)) / 2

آرک سکانت هیپربولیک

HArcsec(X) = Log((Sqr(1-X * X) + 1) / X)

آرک کسکانت هیپربولیک

HArccosec(X) = Log((Sgn(X) * Sqr(X * X + 1) +1) / X)

آرک کتانژانت هیپربولیک

HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X – 1)) / 2

لگاریتم بر مبنای N

LogN(X) = Log(X) / Log(N)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۲ ، ۲۲:۴۷
مهراد مظاهری